Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Obchodní podmínky eshopu

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení

1.        Společnost JANKU CZ s r.o., IČ: 272 751 24, se sídlem Družstevní 63, 463 31 Chrastava je provozovatelem internetového obchodu eshop.jipa.cz, jehož předmětem je prodej stavebních nátěrových hmot, mající původ v Evropské unii a které jsou certifikovány v České republice. Veškeré smluvní vztahy, které vyplývají z obchodů uzavřených skrze internetový obchod eshop.jipa.cz nebo prostřednictvím písemné Objednávky se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito všeobecnými smluvními podmínkami se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a ve vztahu ke Spotřebiteli i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2.        Uzavřením Kupní smlouvy Kupující závazně potvrzuje, že se řádně seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na existenci a závaznost VOP je Kupující vždy Prodávajícím dostatečně upozorněn před uskutečněním objednávky a je mu poskytnuta možnost se s nimi seznámit. Tyto VOP jsou přístupné na stránkách internetového obchodu eshop.jipa.cz.

3.        Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

4.        Každá Kupní smlouva je Prodávajícím archivována, přičemž není Kupní smlouva veřejně přístupná.

II. Definice základních pojmů

 1. Prodávající: Prodávajícím se rozumí společnost JANKU CZ s r.o., IČ: 272 75 124, se sídlem Družstevní 63, 463 31 Chrastava, zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C  21933.
 2. Kupující: Podnikatel nebo Spotřebitel, který s Prodávajícím uzavře Kupní smlouvu.
 3. Podnikatel: Každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a  odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
 4. Spotřebitel: Každý člověk, který mimo rámec své podnikatelského činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
 5. Kupní smlouva: Smlouva, kterou s Kupujícím uzavírá Prodávající, jejímž předmětem je převod vlastnického práva ke Zboží a jeho předání ze strany Prodávajícího a  převzetí a zaplacení Kupní ceny ze strany Kupujícího.
 6. Zboží: Veškerý sortiment Prodávajícího nabízený ke koupi.
 7. Kupní cena: Kupní cenou se rozumí cena uvedená v aktuální cenové nabídce na E-shopu, a která vychází z aktuálních ceníků platných vždy pro příslušné období.
 8. Objednávka: Právní jednání, jímž se obrací Kupující na Prodávajícího s úmyslem koupě Zboží a které má náležitosti specifikované v čl. III odst. 1 VOP.
 9. Občanský zákoník: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 10. VOP: Tyto všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího.
 11. E-shop: Internetový obchod, jehož provozovatelem je Prodávající a kde nabízí Zboží ke koupi.

 

III. Postup uzavření Kupní smlouvy

1.      Prodávající s Kupujícím uzavírá Kupní smlouvu na základě Objednávek Kupujícího zaslaných Prodávajícímu v písemné podobě nebo na základě objednání Zboží prostřednictvím E-shopu. Objednávka je závazná a musí být čitelná, konkrétní a musí obsahovat tyto předepsané údaje: identifikační data Kupujícího (jméno, bydliště, resp. název, IČ, sídlo), dodací adresu, druh Zboží, množství, odstín, velikost balení, dodací termín, datum, číslo objednávky, podpis, funkce, kontaktní osobu, spojení a platební podmínky.

2.      Bude-li Objednávka neúplná, nesrozumitelná nebo bude-li vyplněna nesprávně, je Kupující povinen sám či na žádost Prodávajícího odstranit vady bez zbytečného odkladu, a to prostřednictvím písemného podání předaného Prodávajícímu osobně, faxem nebo elektronickou poštou.

3.      Objednávky je třeba zasílat v písemné podobě, a to osobně, faxem, elektronickou poštou nebo prostřednictvím E-shopu.

4.      Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku pro účely uzavírání Kupní smlouvy, přičemž náklady vzniklé Kupujícímu při použití těchto komunikačních prostředků na dálku (např. náklady na internetové připojení) si hradí Kupující sám.

5.      Kupní smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je Objednávka Kupujícího Prodávajícím potvrzena písemně, faxem nebo elektronickou poštou a jsou Kupujícím odsouhlaseny dodací a cenové podmínky.

IV. Dodací podmínky

1.      Zboží obdrží Kupující na dodací adresu uvedenou v Objednávce dobírkou, ke které Prodávající využívá spediční společnosti, nebo si jej Kupující vyzvedne v provozovně Prodávajícího.

2.      Prodávající je povinen dodat Kupujícímu objednané zboží v kvalitě a množství v souladu s Objednávkou.

3.      Pokud Prodávající obdrží Objednávku do čtvrtka 12:00 hod., Zboží na skladě je dodáváno prioritně s dodací lhůtou 24 hodin či více, dle možností a klimatických podmínek na trase přepravce, resp. do 3 dnů v případě objednání zboží později tak, že uplynutí lhůty 24 hodin vychází na pátek po 12. hodině, víkend nebo na svátek. Na speciálně objednané Zboží, které není skladem, se vztahuje lhůta 21 dnů. Pokud si Kupující objedná Zboží, které není skladem, vyrozumí ho o této skutečnosti Prodávající písemnou formou či elektronickou poštou. V případě, že bude nevyhnutelné a nutné překročení stanovené dodací lhůty, upozorní Prodávající včas Kupujícího o takovéto události.

4.      Pokud Kupující odmítne převzít zboží, které mu bude řádně dodáno Prodávajícím, má Prodávající právo na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží.

5.      Zboží je dodáváno podle druhu barvy v plechových nebo plastových obalech, dopravovaných volně, v kartonech nebo ložených volně na EUR paletách. Baleno je obvyklým způsobem vždy tak, aby se zabránilo poškození Zboží během přepravy do dodacího místa. Kupující má možnost si objednat nadstandardní balení.

6.      Kupující je povinen si dodané zboží při převzetí řádně zkontrolovat.

 

V. Cena

1.      Kupní cena je na E-shopu stanovena v Kč včetně DPH. DPH je ke Kupní ceně připočteno ve výši a v souladu s platnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Do Kupní ceny je zahrnut i obal Zboží.

2.      Kupní cena je uvedena za 1 litr nátěrové hmoty, popřípadě za 1 kus, resp. 1 balení. Na E-shopu jsou uvedeny krycí barvy a jejich ceny v bílém a barevném provedení. Při dodávce krycích tónovaných materiálů je k ceně báze účtován příplatek za tónování. U lazurovacích materiálů je cena stanovena již včetně tónování.

3.      Změna Kupní ceny v průběhu příslušného roku v důsledku zvýšení výrobních nákladů (ceny vstupních materiálů, energií, pohonných hmot či jiných důležitých nákladových vstupů dodavatele) je vyhrazena. Prodávající je povinen takovou změnu vždy včas prostřednictvím E-shopu oznámit.

4.      Vedle Kupní ceny je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním objednaného Zboží, pokud nebude mezi Kupujícím a Prodávajícím sjednáno jinak.

 

VI. Platební podmínky

1.      Kupní cenu uhradí Kupující Prodávajícímu na základě vystavení příslušných daňových dokladů a to v hotovosti, dobírkou, bankovním převodem nebo zálohovou platbou. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí objednaného Zboží.

2.      Dnem zaplacení se rozumí den připsání fakturované částky včetně DPH na účet Prodávajícího.

3.      V případě prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny, není Prodávající povinen dodat doposud nedodané Zboží na základě další uzavřené Kupní smlouvy. Prodávající neodpovídá za žádnou škodu, která vznikne z důvodu zastavení dalších dodávek zboží pro porušení platební povinnosti Kupujícího.

4.      Prodávající poskytne Kupujícímu nezbytně potřebné technické informace a na vyžádání Kupujícího také technický a bezpečnostní list a prohlášení o shodě. V souvislosti s prodejem může Prodávající poskytnout Kupujícímu i technické poradenství bezplatnou formou, popř. úplatně dle vzájemné dohody.

5.      Aplikace ustanovení § 1805 odst. 2, § 1971 a § 1932 Občanského zákoníku se pro smluvní vztahy mezi Kupujícím-Podnikatelem a Prodávajícím tímto vylučuje. Prodávající je tak mimo jiné oprávněn při prodlení Kupujícího-Podnikatele požadovat úroky, které budou činit tolik nebo i více než výše dlužné jistiny.

 

VII. Výhrada vlastnického práva

1.      Vlastnické právo přechází na Kupujícího až úplným zaplacením Kupní ceny včetně DPH.

2.      Do doby přechodu vlastnického práva na Kupujícího, je Kupující povinen zdržet se jakéhokoliv zacházení se Zbožím, které by mělo za následek jeho poškození, znehodnocení či zničení. Dále není Kupující v tomto časovém období oprávněn přenechat Zboží k užívání třetím osobám nebo ho na ně převádět.

3.      Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem předání Zboží dopravci, resp. předáním v provozovně Prodávajícího.

 

VIII. Práva z vad

1.      Prodávající odpovídá za vady Zboží v rozsahu a za podmínek stanovených v Občanském zákoníku. Odpovídá za to, že Zboží nemá při převzetí Kupujícím, resp. dopravcem vady, zejména pak za to, že má Zboží v souladu s Objednávkou při převzetí Kupujícím, resp. dopravcem předepsanou jakost, vlastnosti a množství.

2.      Kupující je povinen podle možností dodané Zboží co nejdříve po převzetí prohlédnout, zkontrolovat, přesvědčit se zejména o jeho jakosti, vlastnostech a množství. Kupující je povinen písemně oznámit zjevné vady a chybějící množství Zboží při převzetí Zboží ihned poté, kdy je zjistil nebo kdy je při vynaložení veškeré odborné péče zjistit měl a mohl, a zapsat případné nedostatky do přepravního listu.

3.      Kupující je povinen svá práva z odpovědnosti za vady uplatnit řádně v rámci reklamačního řízení u Prodávajícího, při využití jeho výše uvedených kontaktních údajů, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se o vadě dozví nebo měl dozvědět, nejpozději však v zákonné lhůtě pro uplatnění práva z vad.

4.      Při reklamaci je Kupující povinen:

 

a.       řádně označit reklamované zboží

b.      uvést číslo Objednávky

c.       dostatečně popsat vadu či vady zboží

d.      uvést požadovaný způsob reklamace

e.       odeslat či předat reklamované zboží a to včetně všech jeho součástí a příslušenství

f.       přiložit k reklamovanému zboží daňový doklad

 

5.      Kupující je povinen Zboží zpracovávat dle technického návodu a při vhodných klimatických podmínkách, tak jak je uvedeno v technických listech a je povinen při zpracování dodržovat technologické předpisy a doporučení Prodávajícího, aby se předešlo případnému vzniku vad z nedodržení technologické kázně.

6.      Při splnění povinností uvedených v čl. VIII. odst. 3 VOP může Prodávající Kupujícímu v souladu se svými znalostmi vlastností a specifik Zboží a za předpokladu řádného užívání Zboží, poskytnout informace ohledně předpokládané doby životnosti povrchové úpravy.

7.      Ve věcech práv a povinností Prodávajícího a Kupujícího z vadného plnění, se v dalším použijí zejména ustanovení § 2099 an. a § 2165 an. Občanského zákoníku. Aplikace ustanovení § 2108 Občanského zákoníku se pro smluvní vztahy mezi Kupujícím-Podnikatelem a Prodávajícím vylučuje.

IX. Odstoupení od smlouvy

1.      Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že druhá smluvní strana poruší povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy nebo nesplní povinnosti stanovené v těchto VOP podstatným způsobem. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy zejména v případě, kdy Kupující nezaplatí Kupní cenu ve lhůtě splatnosti, či poškodí dobré jméno Prodávajícího.

2.      Je-li smlouva mezi Kupujícím-Spotřebitelem a Prodávajícím uzavírána s použitím alespoň jednoho komunikačního prostředku na dálku, který umožňuje uzavřít Kupní smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, je Kupující-Spotřebitel oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů od okamžiku převzetí Zboží Kupujícím-Spotřebitelem.

3.      V souladu s § 1837 písm. d), e) Občanského zákoníku nemůže Kupující-Spotřebitel odstoupit od Kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodávka Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího-Spotřebitele nebo pro jeho osobu a jejímž předmětem je dodávka Zboží podléhající rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím. Za Zboží upravené podle přání Kupujícího-Spotřebitele se považují zejména tónované materiály, jejichž výsledná barva je upravena vždy až na základě specifikace obsažené v Objednávce.

4.      Oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy je třeba zaslat v písemné formě na kontaktní adresu Prodávajícího.

5.      Kupující-Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, zaslat Prodávajícímu Zboží, které od něj obdržel a to v nepoškozeném stavu bez známek poškození či opotřebení a společně s dokladem o koupi. Náklady na dopravu Zboží Prodávajícímu hradí v tomto případě Kupující-Spotřebitel.

6.      Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení Kupujícího-Spotřebitele od Kupní smlouvy, vrátit Kupujícímu-Spotřebiteli přijatou Kupní cenu dle Kupní smlouvy včetně nákladů na dodání Zboží prostřednictvím poštovní poukázky či převodem na účet Kupujícího-Spotřebitele.

7.      Pohledávku na úhradu škody vzniklé na Zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti pohledávce Kupujícího na vrácení peněžních prostředků přijatých od Kupujícího.

 

X. Ochrana osobních údajů

1.      Kupující souhlasí se zpracováním údajů uvedených v Objednávce dle čl. III. odst. 1 VOP.

2.      Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji dle odst. 1 tohoto článku VOP nakládat v souladu s právními předpisy, zejména že nebude osobní údaje poskytovat třetím osobám, jež nemají přímou spojitost s plněním Kupní smlouvy.

3.      Prodávající shromažďuje osobní údaje pouze za účelem plnění Kupní smlouvy. Takto uložené údaje Prodávající na žádost Kupujícího vymaže ze své databáze.

4.      Kupující je povinen uvádět pravdivé a nezkreslené osobní údaje a v případě jejich změny je povinen takovou skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu.

5.      Ochrana osobních údajů se  řídí zákonem  o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení
Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů „GDPR“)

 6.     Ochrana osobních údajů mezi eshop.jipa.cz a provozovatelem portálu Heureka.cz je následující : „Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

XI. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

1.      Spory z Kupní smlouvy, vzniklé mezi Kupujícím-Spotřebitelem a Prodávajícím, mohou být řešeny mimosoudní cestou, a to u České obchodní inspekce, IČ: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 internetová adresa: www.coi.cz, která je dle § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve vztahu k předmětu podnikání Prodávajícího, k řešení těchto sporů orgánem věcně příslušným.

2.      Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů dle odst. 1 tohoto článku se řídí především § 20d an. zákona o ochraně spotřebitele a pravidly pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vydanými Českou obchodní inspekcí.

 

XII. Závěrečná ustanovení

1.       V souladu s § 1820 odst. 1 písm. j) Občanského zákoníku Prodávající sděluje, že mimosoudní vyřizování stížností je prováděno prostřednictvím kontaktních údajů Prodávajícího, čímž není ve vztahu ke Kupujícímu-Spotřebiteli nijak dotčeno jeho právo řešit spory z Kupní smlouvy mimosoudní cestou dle čl. XI. VOP. Možnosti obrátit se na dohledové orgány upravují příslušné právní předpisy, zejména pak zákon č. 64/1986 Sb., o české obchodní inspekci ve znění pozdějších předpisů.

2.      Veškeré majetkové spory, které by v budoucnu vznikly z Kupní smlouvy, nebo které by vznikly v souvislosti s ní, včetně otázek její platnosti, jejího výkladu, realizace či ukončení práv z tohoto právního vztahu přímo vznikajících nebo s ním přímo souvisejících, budou rozhodovány s konečnou platností u stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu a pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

3.      Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají dle § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku přednost před zněním těchto VOP.

4.      VOP jsou veřejně přístupné a jsou zveřejněny na internetových stránkách Prodávajícího na webové adrese https://eshop.jipa.cz/obchodni-podminky.

5.      Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění, tedy dne 6. 4. 2016. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi Kupujícím a Prodávajícím od tohoto dne se řídí těmito VOP.